Klíčová slova pro vybrané obory středního odborného vzdělávání

10 min.

V odboru kurikula odborného vzdělávání, kariérového poradenství a dalšího vzdělávání NPI ČR připravujeme pro potřeby středních odborných škol podporu využitelnou jak vyučujícími odborných předmětů a praktického vyučování, tak žáky přicházejícími z Ukrajiny, kteří byli přijati do oborů vzdělání s výučním listem či maturitní zkouškou. Podpora by měla usnadnit vzájemnou komunikaci a porozumění odborným tématům, odborné terminologii mezi učiteli a žáky při realizaci teoretické výuky i praktické přípravy při vzdělávání v jednotlivých oborech středního odborného vzdělávání.

Uvedenou podporu tvoří „slovníčky“ pro vybrané obory vzdělání (podle skupin oborů vzdělání), včetně názvů a kódů oborů vzdělání. „Slovníčky“ zahrnují vybraná klíčová slova vztahující se k odbornosti příslušného oboru/oborů, popř. i skupin oborů vzdělání, a vycházejí z rámcových vzdělávacích programů pro dané obory vzdělání.

K dispozici pro školy a žáky bude více než devadesát slovníčků. Jejich využitelnost je vzhledem k příbuznosti oborů vzdělání zahrnutých do stejné skupiny oborů (např. skupina stavebnictví 36, strojírenství 23, zdravotnictví 53) širší a jsou využitelné i pro další obory vzdělání.

Slovníčky jsou zveřejněny podle skupin oborů vzdělání a podle kódu oborů vzdělání v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

K dispozici budou vždy dvě verze:

  1. verze v pdf, která slouží k tisku a možnosti písemného doplnění dalších odborných slov / slovních spojení přímo při výuce či praktickém vyučování (odborná praxe, odborný výcvik),
  2. verze v excelu, kde je možné vyhledávat podle klíčových slov a kde je možné dopisovat další odborná slova a odborná spojení, a tím rozšiřovat odbornou terminologii a osvojovat si další odborné termíny potřebné pro rozvoj odborných kompetencí.

72 Publicistika, knihovnictví a informatika

75 Pedagogika, učitelství a sociální péče


Věříme, že slovníčky pomohou vyučujícím odborných předmětů i žákům, kteří přišli z Ukrajiny, aby společnou prací dosáhli optimálních vzdělávacích výsledků.