Kompletní nabídka materiálů

Aby nám to všem
šlo lépe

Mateřské školy a 1. stupeň ZŠ

Využití pedagogické diagnostiky při podpoře ukrajinských dětí v MŠ

Aktivita cílí na rozvoj slovní zásoby a komunikačních dovedností dětí. Zároveň je dobrou příležitostí pro učitele k pedagogickému diagnostikování.

Využití pedagogické diagnostiky při začleňování žáků v ZŠ

Pedagogické diagnostikování je prostředek, který může učitel využít k poznání všech žáků, jejich silných stránek, zájmů i vzdělávacích potřeb.

Jsme stejní (CZ–UK)

Učební materiál je určen pro práci v kolektivu mateřských škol, kde jsou české a ukrajinské děti. Cílem je ukázat dětem, co mají navzájem společné.


Český jazyk

Tvoje země, moje země, tvůj jazyk, můj jazyk…

Aktivity je možné využít v hodinách českého jazyka a literatury, ale také v jiných předmětech.

Chasidské příběhy nejen rabiho Nachmana

Text přináší ukázku, jak je možné se žáky analyzovat důležitý prvek chasidského odkazu, povídku a moudrost.

Anglický jazyk

Chicken Kiev

Materiál má studenty seznámit s receptem na ukrajinský pokrm a zároveň procvičit a obohatit jejich angličtinu.

Ukraine – inspirace do výuky angličtiny

Anotované odkazy k inspirativním materiálům, které lze využít pro zařazení tématu války na Ukrajině do výuky AJ.

Matematika

Rychlá pomoc do matematiky v ukrajinštině

Přehled zdrojů a tipů pro zapojení žáků z Ukrajiny do hodin matematiky.

Dějepis

Historie ukrajinské svébytnosti

Článek podává přehledné informace k dějinám ukrajinského státu a národa, zejména ve vztahu k Rusku.

Přehled odkazů na zajímavé články a aktivity do výuky dějepisu

Odkazy na zajímavé výstupy, které mohou pomoci žákůmv pochopení současné situace na Ukrajině.

Historie se opakuje – Putin jako Hitler?

Žáci si zopakují události, které vedly k druhé světové válce, a zamyslí se nad paralelami invaze na Ukrajinu.

Geopolitická pozice Ukrajiny: Východ, nebo Západ?

Zamyšlení nad tím, kam patří Ukrajina z hlediska své polohy a historie.

Člověk a společnost

Odkazy na metodické materiály pro výuku k tématu válka na Ukrajině

Odkazy k materiálům, které lze využít pro výuku tématu válka na Ukrajině ve společenskovědních předmětech.

Ukrajina: příklad fungování světové geopolitiky

Cílem lekce je pochopit vzniklou situaci na Ukrajině a pracovat s mapovými podklady a informačními zdroji.

Ukrajino, Ukrajino

Jak pracovat ve výuce s písní Ukrajino a jak prostřednictvím písně reflektovat současné dění.

Fyzika

Český učitel fyziky ve škole s ukrajinskými žáky

Shody a rozdíly v obsahu ukrajinských kurikulárních dokumentů pro výuku fyziky a obsahu RVP ZV.

K výuce žáků z Ukrajiny – fyzika

Doporučení, jak pracovat s ukrajinskými žáky v hodinách fyziky, včetně odkazů na učební plány, videa a internetové zdroje.

Přírodopis

Geologická historie Země

Žáci představují milníky geologické historie a umísťují události do odpovídajícího úseku časového pásma.

Zapojení ukrajinských žáků do výuky přírodopisu

Úvodní text pro dvě praktické dvouhodinové výukové lekce na téma půda.

Je půda živá?

Žáci aktivně spolupracují ve skupině při poznávání půdních živočichů a formulaci otázek, které o nich chtějí zjistit.

Uhlík pod zem

Žáci v rámci lekce zkoumají humusový půdní horizont, stanovují v něm obsah uhlíku a interpretují výsledky.

Umění a kultura

Umění spojuje – svět obrazů

Příspěvek nabízí informace o aktivitách několika významných galerií výtvarných umění.

Společně si hrajeme, společně posloucháme

Námět na realizaci společné hudebně výchovné aktivity českých žáků a žáků z cizojazyčného prostředí.

Jak pracovat s českými animovanými filmy

Metodická práce s osmi krátkými animovanými filmy nám umožní zapojit do výuky také žáky s OMJ.

Společně zpíváme, společně hrajeme

Námět na realizaci společné hudebně výchovné aktivity českých žáků a žáků z cizojazyčného prostředí.

Příběhy, pohyb, divadlo, audiovize…

Anotované odkazy na programy a projekty kulturních institucí, které zpracovávají téma Ukrajiny.

Příběhy a hudba nás spojují…

Poznáváme se žáky ukrajinskou hudbu, uvědomujeme si historické a kulturní vazby s Ukrajinou.

Člověk a zdraví

Jak efektivně
pomáhat druhým i sobě

Aktivita má za cíl zmapovat si své současné i dlouhodobé možnosti pomoci lidem v nouzi.

Sport a válka – 1. díl

Článek popisuje historické vazby mezi sportem a válčením a důvody sankcí vůči ruským a běloruským sportovcům.
 

Sport a válka – 2. díl

Článek popisuje, jak rozvíjet u žáků fair play jednání prostřednictvím pohybových aktivit.
 

Průřezová témata

Učíme se mluvit o náročných tématech v rámci OSV

Jak se ve školním prostředí bavit o náročných tématech v rámci Osobnostní a sociální výchovy.

Ukrajina?

Vědomostní kvíz

Kvíz by měl žáky nenásilně seznámit s několika nejzákladnějšími fakty o Ukrajině.

Obecné

Inspirace pro rozvoj odolnosti a well-beingu ve školách

Metodická pomoc učitelům při rozvoji odolnosti a well-beingu.

Kde hledat inspiraci pro začlenění ukrajinských žáků

Pomoc učitelům 1. stupně základní školy při hledání inspirace.


Čeština pro ukrajinské děti


Další materiály

Učebnice, materiály a metodiky pro výuku češtiny jako druhého (cizího) jazyka


Pomoc našich partnerů


Vzdělávací systém Ukrajiny

Porovnání vzdělávacích systémů

Účelem tohoto materiálu je poskytnout školám základní informace ke vzdělávacímu systému Ukrajiny ve vztahu k českému vzdělávacímu systému pro potřeby zařazování žáků do oborů vzdělání středního vzdělávání.

RYCHLÝ DOTAZNÍK NA TŘI MINUTY

Pomozte nám rozvíjet tyto stránky