Máme nové kamarády

3 min.

Publikace vznikla v souvislosti se zvýšeným počtem žáků s minimální znalostí českého jazyka, kteří přicházejí do českých škol v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině, a navazuje na článek Kde hledat inspiraci pro začlenění ukrajinských žáků na 1. stupni ZŠ. Je ovšem využitelná pro začlenění všech žáků s odlišným mateřským jazykem, kteří do našich tříd přicházejí.

Publikace obsahuje 12 námětů na konkrétní aktivity s doporučením na jejich možné rozšíření. Aktivity směřují nejen k začlenění nového žáka, což je jejich hlavní cíl, ale zároveň podporují osvojování českého jazyka, rozvoj některých klíčových kompetencí, směřují k osvojování konkrétního vzdělávacího obsahu a konkrétních výstupů RVP ZV.

Každá aktivita je připravena na samostatné kartě tak, aby ji učitel mohl bez nároků na časově náročnou přípravu okamžitě použít. Karta obsahuje formulovaný cíl, očekávaný výstup RVP ZV a klíčovou kompetenci, ke které aktivita směřuje. Dále je popsána realizace aktivity, je uvedena nezbytná příprava učitele a pomůcky včetně příloh k vytisknutí. Aktivity nejsou vázány ke konkrétnímu ročníku, jejich obtížnost je možné upravit pro všechny ročníky na 1. stupni ZŠ. I ty, které směřují k naplňování výstupů 1. období (1.–3. ročník), lze použít ve 2. období (4.–5. ročník) a naopak. Uvedená časová dotace je pouze orientační, může se lišit podle počtu žáků ve třídě, jejich zkušeností s aktivitou, nutností podrobněji vysvětlit pravidla nebo podle varianty, kterou vyučující zvolí. V závěru jsou uvedeny náměty na možné rozšíření a zkušenosti vyučujících, kteří aktivity ve výuce již ověřili. Doporučujeme mít připraven zásobník obrazového materiálu, který je využitelný jako zraková opora i v aktivitách, kde to není výslovně uvedeno, ale může napomoci k lepšímu porozumění.